fbpx

Forskning på MBSR

Forskning på MBSR
Forskning på MBSR

Forskning på MBSR, eller mindfulness/oppmerksomt nærvær øker i omfang. Oppmerksomt nærvær, eller mindfulness, som metoden heter på engelsk blir mer og mer vanlig i bruk, også innenfor helsevesenet. Det betyr at metoden også forskes på i økende grad. Jeg har samlet noen forskningsartikler, som sier litt om hvordan oppmerksomt nærvær kan virke inn på ulike psykiske tilstander og plager, og hvordan metodene kan brukes innenfor ulike sektorer i helsevesenet:

Effekten av MindfulnessBasertStressReduksjon, MBSR, på emosjonsregulering i pasienter med sosial angst.

16 pasienter ble undersøkt med fMRI mens de reagerte på negative selvoppfatningen og regulerte de negative følelsene med to oppmerksomhetsfokuserte metoder for emosjonsregulering—fokusering på pust og distraksjon. Etter opplæring i MBSR gjennomførte 14 pasienter fMRI igjen. Sammenlignet med baseline (undersøkelsen mens de bare pustet) viste undersøkelsen at de som hadde fått opplæring i MBSR fikk bedring både i opplevde angst- og depresjonssymptomer, samt bedre selvfølelse. Under den pust-fokuserte oppmerksomhetsoppgaven (men ikke i den distraksjonsfokuserte oppmerksomhetsoppgaven) viste de også (a) redusert opplevelse av negative følelser, (b) redusert aktivitet i amygdala, og (c) økt aktivitet i hjerneområder som er involvert i oppmerksomhetsskifter.

Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion, 10(1), 83-91.http://dx.doi.org/10.1037/a0018441

Hvordan mindfulness modulerer reaksjoner på hverdagsstress; resultater fra ambulante målinger.

95 høyskolestudenter fylte ut et skjema der de svarte på hvor mye stress de opplevde i hverdagen, i hvilken grad de følte de hadde/manglet kontroll, og i hvilken grad de opplevde negative emosjoner i hverdagen. Funnene peker på tap av kontroll som den sterkeste faktoren i hverdagsstress. Det å ha økt grad av oppmerksomt nærvær, ser ut til å ha positiv effekt på stressmestring, ved at effekten av hverdagsstress ikke innvirker like negativt på individet.

Yuanyuan An, Dominik Schoebi & Wei Xu (2018) How does mindfulness modulate daily stress response: evidences from ambulatory assessment, Psychology & Health, DOI: 10.1080/08870446.2018.1539488

Mindfulness meditasjon letter symptomer på fibromyalgi i kvinner: Resultater fra en randomisert klinisk studie.

91 kvinner med fibromyalgi ble undersøkt på opplevd stress, smerte, søvnkvalitet, trøtthetssymptomer (fatigue), alvorlighetsgrad av symptomer og kortisolnivå i spytt. 51 av kvinnene ble undersøkt før behandling, etter behandling og 2 mnd etter endt behandling, mot 41 kvinner som ikke var i behandling. Analysene viste at MBSR reduserte opplevd stress, søvnproblemer og opplevd alvorlighetsgrad av symptomer, og at effektene vedvarte til målingen ved kontroll etter 2 med. MBSR endret ikke i signifikant grad smerte, fysisk fungering, eller kortisolprofilene. Konklusjonen var at MBSR minske noen av hovedsymptomene ved fuíbromyalgi og reduserte den subjektive sykdomsbyrden. Videre forskning på fysiologiske stressresponser er ønskelig. Forskning på MBSR støtter bruk av MBSR som tilleggsbehandling for kvinner med fibromyalgi.

Elizabeth Cash, Paul Salmon, Inka Weissbecker, Whitney N. Rebholz, René Bayley-Veloso, Lauren A. Zimmaro, Andrea Floyd, Eric Dedert, Sandra E. Sephton, Mindfulness Meditation Alleviates Fibromyalgia Symptoms in Women: Results of a Randomized Clinical Trial, Annals of Behavioral Medicine, Volume 49, Issue 3, June 2015, Pages 319–330, https://doi.org/10.1007/s12160-014-9665-0

Mindfulness og opplevd helseatferd; er oppmerksomt nærvær bra for deg?

 Forskerne undersøkte sammenhengen mellom mindfulness/oppmerksomt nærvær og helseatferd i 553 høyskolestudenter, samt hvordan stress påvirket disse effektene. Deltakerne fylte ut et skjema som målte grad av oppmerksomt nærvær, opplevd helse, helseatferd, helserelaterte aktivitetsbegrensninger, og stress. Resultatene viste at oppfatninger om egen helse, helserelaterte aktivitetsbegrensninger, og stress var direkte relatert til skåren på the Five-Factor Mindfulness Questionnaire og ble påvirket av stressnivå. Konklusjonen antyder at mindfulness er relatert til redusert stress, som igjen fører til bedring i egenopplevd helse og positiv helseatferd. Funnene støtter bruken av oppmerksomt nærvær for å fremme fysisk og psykisk helse i studenter.

Kimberly C. Roberts MA & Sharon Danoff-Burg PhD (2010) Mindfulness and Health Behaviors: Is Paying Attention Good for You?, Journal of American College Health, 59:3, 165-173, DOI: 10.1080/07448481.2010.484452

Hva sier forskning om bruken av mindfulnessbaserte intervensjoner i kreftomsorg? En oppsummering.

Systematisk gjennomgang av publiserte studier og konferansepresentasjoner (forskning på MBSR) publisert siden 2007, ga 13 publiserte studier og 4 konferansepresentasjoner som møtte kriteriene. Til sammen 5 ulike mindfulnessintervensjoner ble identifisert i disse. Studiene viste signifikant bedring i symptomer på angst, depresjon, psykisk- og fysisk stress, seksuelle vansker, immunforsvar og opplevd subjektiv nytteverdi på tvers av alle intervensjonene. Forskerne fant metodologiske begrensninger, og fant at ulikheten i forskningsdesign og metodebruk gjorde detvanskelig å sammenligne studiene, men konkluderte med at mindfulnessbaserte tilnærminger framstår lovende som intervensjoner i bruk innenfor kreftomsorg, på tvers av ulike kreftformer.  

Shennan, C. , Payne, S. and Fenlon, D. (2011), What is the evidence for the use of mindfulness‐based interventions in cancer care? A review. Psycho‐Oncology, 20: 681-697. doi:10.1002/pon.1819

Effekten av mindfulnessmeditasjon på kroniske smerter: en randomisert og kontrollert studie.

109 pasienter med uspesifisert kronisk smertelidelse ble randomisert til MindfulnessBasertStressReduksjon, MBSR, eller til venteliste (kontrollgruppe som ikke får tilleggsbehandling). 43 av 109 gjennomførte MBSR-programmet (8 uker), mens 47 var i kontrollgruppa. Data ble samlet inn før behandling, etter MBSRkurs/8 uker ventetid, og 6 mnd etter avsluttet MBSR-kurs/6 mnd ventetid.
SF36 vutalitetsskala ble brukt som hoved måleinstrument. MBSR gruppa hadde signifikant bedring. På øvrige parametre: angst- og depresjonssymptomer, bedret psykisk velvære, opplevd kontroll over smertene, og bedre aksept for smertesituasjonen var effekten middels til høy i MBSR-gruppa. Det var ikke signifikant bedring på smertenivåer. Effekten vedvarte til kontrollmåling 6 med senere. Konklusjonen var at et standard 8 ukers MBSR-program gir positiv effekt på smertemestring og kan gi klinisk relevant effekt på flere viktige dimensjoner i pasienter med kroniske, eller langvarige smerter.

la Cour, P. and Petersen, M. (2015), Effects of Mindfulness Meditation on Chronic Pain: A Randomized Controlled Trial. Pain Med, 16: 641-652. doi:10.1111/pme.12605

https://vimeo.com/326182898

Du kan melde deg på MBSR-kurs her

Legg til kommentar

E-postadressen din publiseres ikke. Påkrevde felt er merket *

I accept the Privacy Policy